Report on education and internet in Kosovo / Raport për arsimin dhe internetin në Kosovë

Shqip më poshtë

2016-coverA report I have written on the role of internet in support of the right to education in Kosovo for Global Information Society Watch (GISWatch) has been published by the Association for Progressive Communications (APC) and International Development Research Centre (IDRC) and presented at the recent Internet Governance Forum in Mexico.

The theme in 2016 is Economic, social and cultural rights and the internet. Reports from 41 countries have been

contributed, presenting a kaleidoscope of topics on the theme. The report was written over the summer, before the results of the 2015 PISA test for Kosovo became available. I hope the report will contribute to the ongoing debate.

A future yet to be delivered: The education system’s failure to take advantage of widespread internet access (PDFHTML)


Shqip

Një raport që kam shkruar për Global Information Society Watch (GISWatch) mbi rolin e internetit në mbështetjen e së drejtës për arsim  është botuar nga Association for Progressive Communications (APC) dhe International Development Research Centre (IDRC) dhe paraqitur në Forumin për Qeverisje të Internetit në Meksikë.

Tema për vitin 2016 ishte “Të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore dhe interneti”. Janë kontribuar raporte nga 41 vende, duke paraqitur një kaleidoskop të temave të ndërlidhura. Raporti është shkruar gjatë verës, para se rezultatet e testit të vitit 2015 të PISA-s për Kosovën të bëheshin të ditura. Shpresoj që raporti të kontribuojë në debatin që është hapur.

E ardhmja e parealizuar: Dështimet e sistemit arsimor në shfrytëzimin e qasjes së gjerë në internet (PDF)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.